Motion

Möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma äldreboende