Ärende

7. Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018