Yttrande

11. Remiss av Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020