Yttrande

8. Kommunrevisionen, granskning äldrenämndens uppföljning av privata utförare