Ärende

4.08 Anmälan av ordförandebeslut fattad 18 juni 2015