Yttrande

21. Yttrande över granskningsrapport avseende kommunens mål och resultatstyrning