Yttrande

27. Yttrande över betänkandet Privat initiativrätt SOU 2019:9