Ärende

29. Svar på initiativ om utreda trångboddhet och osäkra boendeformer från (V)