Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017