Ärende

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Gävle kommun