Ärende

Yttrande över revisionsrapport om översiktlig granskning av långsiktig planering