Ärende

Yttrande över Kommunrevisionens rapport Granskning av investeringsprocessen