Ärende

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsens