Ärende

Iordningställande av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande flyktingar