Ärende

Ärende om finansdepartementets remis promemoria ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting