Ärende

Ärende om delårsbokslut och helårsprognos 2011 för Uppsala kommun och kommunkoncern