Yttrande

Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag