Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 11 april 2018. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

 Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare.

2.

Fastställande av föredragningslista

 fastställd med tillägg av punkt 26
3. Årsbokslut och årsredovisning för 2017

 Föredragande: Maria Ahrgren och Ola Hägglund

Bifall till förslag.

Särskilt yttrande: (M) och (L)

4. Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet

 Bifall till förslag.

5.

Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning 

 Bifall till förslag.

Reservation till förmån för egen yrkande: (M), (L), (C), (KD)

6. Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt 

 Bifall till reviderat förslag.

7.

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser

 Bifall till förslag.

8.

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige

 Bifall till förslag.
9.

Ny stadsindelning 

 Bifall till förslag.

10.

Samråd av Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Föredragande:
Örjan Trapp

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C).

Reservation till förmån för eget yrkande: (KD)

11. Inhämtande av yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra

 Bifall till förslag.

12.

Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2017 

  Bifall till förslag.

13.

Samråd om förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt reviderade miljökvalitetsnormer 

  Bifall till förslag.

14.

Ansökan om medel för social investering Förbättra för barn i familjer med missbruk – Insats Sofia

  Bifall till förslag.

15.

EU-kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi – Covenant of Mayors for Climate and Energy 

  Bifall till förslag.

16. Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2018 

  Bifall till förslag.

17. Samfinansiering av studentbostads-portalen Studentboet 2018-2021

  Bifall till förslag.

18. Översyn av räddningsnämndens kostnader och finansiering 

  Bifall till förslag.

19.

Yttrande över slutbetänkande av utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor, Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) 

  Bifall till förslag.
20.

Yttrande över delbetänkande av blåljusutredningen - stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) 

  Bifall till förslag.
21. Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

  Bifall till förslag.

Reservation till förmån för egna yrkanden: (M) samt (KD)

Särskilt yttrande: (V)

22.

Yttrande över remiss av slutbetänkandet Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

  Bifall till förslag.
23.

Yttrande över remiss av promemoria Stärkt skydd för valhemligheten

  Bifall till reviderat förslag.
24.

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2018 

 Bifall till förslag.
25.

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2018 

 Bifall till förslag.
26.

Valärende: representant i valberedningen för UIC

 Bifall till förslag.