Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 10 maj 2017. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

Jonas Segersam

2.

Fastställande av föredragningslista

 Fastställs
3.

Sänkning av förmedlingsavgiften i Uppsala bostadsförmedling AB

 Bifall till förslag

4.

Uppsala kommuns tomt- och småhusförsäljning 

 Bifall till förslag

5.

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030

 Bifall till förslag

6.

Köpeavtal för exploatering avseende fastigheten Kåbo 65:1 

 Bifall till reviderat förslag

7.

Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala

  Bifall till reviderat förslag

8.

Inrättande av ett samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun

Bifall till reviderat förslag

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C), (KD) 

9.

Finskt förvaltningsområde 2017

  Bifall till förslag
10.

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i Inera

  Bifall till förslag

11.

Avtal med Nordiska Investeringsbanken

  Bifall till förslag

12.

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

  Bifall till förslag

13.

Yttrande över delbetänkande: För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) 

  Bifall till förslag

14.

Motion av Jonas Segersam (KD) om reception och kundtjänst för Uppsala kommun

 Bifall till förslaget (att besvara motionen)

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C), (KD)

15.

Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder

 Bifall till förslaget (att besvara motionen)

Reservation till förmån för egna yrkanden: (M), (L), (C), (KD), (SD) 

16.

Motion av Stefan Hanna (C) om att anlägga pendlarparkeringar

 Bifall till förslaget (att besvara motionen) 

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C), (KD)

17.

Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade bolag till Uppsala, undan Trumps protektionistiska politik

Bifall till förslaget (att besvara motionen) 

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L),

18.

Anmälningsärenden

 Bifall

19.

Delegationsbeslut

 Bifall