Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 20 september 2017. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

Fredrik Ahlstedt 

2.

Fastställande av föredragningslista

 Faställd med tillägg av informationspunkt "Lägesbild Uppsala" med säkerhetschef Anders Fridborg
3.

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: M, L, C, KD

4.

Ändring i Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. 

 Bifall till förslag.

5.

Översyn av valkretsar och valdistrikt inför allmänna valen 2018 

Bifall till förslag. 

6.

Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2017 

 Bifall till förslag.

7.

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB 

Bifall till förslag. 

8.

Införande av anställningsgaranti 

 Bifall till reviderat förslag. 

Särskilt yttrande: C

9.

Riktlinje för jämställdhetspriset

 Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: KD

10.

Förlängning av bidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: M, L, C, KD. 

11.

Projektdirektiv för mobilitets- och trafikstrategi (MoTS)

 Bifall till förslag.

12.

Exploateringsavtal berörande Detaljplan för Kvarngärdet 60:1

 Bifall till förslag.

13.

Deltagande på Eurocities årsmöte 2018 

 Bifall till förslag.

14.

Almedalsveckan 2018

 Bifall till förslag.

15.

Yttrande över remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2018-2029

Bifall till förslag.

Bifall till tiläggs att: "ett tillägg görs under rubriken Trafiksäkerhet, med lydelsen:

”Väg 282 har stora brister när det gäller trafiksäkerhet och en del av de medel som avsätts i planen för trafiksäkerhetsåtgärder bör öronmärkas åt denna uttalade brist.”

Reservation till förmån för eget yrkande: M, L, C, KD 

16.

Yttrande över remiss om regional cykelstrategi för Uppsala län 

 Bifall till förslag.

17.

Yttrande över betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

 Bifall till förslag.
18.

Yttrande över remiss Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg

 Bifall till förslag.
19.

Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

 Bifall till förslag.
20.

Yttrande till kommunrevisionen om granskning av anläggningsredovisningen

 Bifall till förslag.
21.

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Bifall till förslaget att besvara motionen.

Reservation till förmån för eget yrkande: KD 

22.

Motion av Simon Alm (SD) om kommunala ordningsvakter

 Bifall till förslaget att besvara motionen.

Reservation till förmån för eget yrkande: SD

23.

Anmälningsärenden

Bifall till förslag. 
24. Delegationsbeslut  Bifall till förslag.
25. Förändrad investeringsram för nya Studenternas

 Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande KD. 

Särskilt yttrande: M, L, C samt SD