Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 7 februari 2018. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

 Fredrik Ahlstedt valdes till justerare

2.

Fastställande av föredragningslista

 Fastställdes med tillägg av punkt 24 och 25.
3.

Uppföljning trygghetsvakter (informationsärende)

 Föredragning: Anders Fridborg, säkerhetschef

4.

Handlingsplan Gottsunda

 Bifall till att justerat förslag.

Reservations till förmån för egna yrkanden: (M), (L), (C), (KD) samt (SD)

5.

Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum

 Bifall till förslag.

6.

Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB

 Bifall till förslag.

7.

Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017- 2020

 Bifall till reviderat förslag.

Särskilt yttrande: (M)

8.

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2021 med utblick mot 2030

 Bifall till justerat förslag.

Bifall till tilläggsatt-sats: "att Uppsala kommun involverar fristående skolor och förskolor i planprocessen."

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C), (KD).

9.

Upphäva beslut om mikrofilmning

Bifall till förslag.

10.

Avskrivning av äldre borgensfordringar

Bifall till förslag.

11.

Revidering av riktlinjer för representation 

Bifall till förslag.

12.

Deltagande vid konferensen Urban Futures 2.0

Bifall till förslag.

13.

Studieresa med Spårvagnsstäderna i maj 2018

Bifall till förslag. 

14.

Deltagande vid försvarskonferensen 2018

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: (C). 

15.

Medverkan på MIPIM

 Bifall till förslag.

16.

Yttrande över kommunrevisionens rapport: Granskning av arbetsgivarfrågor

Bifall till förslag. 

17.

Yttrande över remiss: Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt (SOU 2017:87)

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C), (KD).

18.

Yttrande över remiss: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Bifall till förslag.
Särskilt yttrande: (M) 

19.

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler

 Bifall till förslaget (att besvara motionen).

Reservation till förmån för eget yrkande: (L)

20.

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa politiska lärlingar 

 Bifall till förslaget.

21.

Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar

Bifall till förslaget (att besvara motionen).

Reservation till förmån för eget yrkande: (L) 

22.

Delegationsbeslut

Bifall till förslag 

23.

Anmälningsärenden

Bifall till förslag 

24.

Social investering i Gottsunda

 Bifall till förslag. 

Reservation till förmån för egna yrkanden: (M), (C) samt (SD)

25.

Fyllnadsval till jämställdhetsråd

 Bifall till förslag.