Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 22 november 2017. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

 Fredrik Ahlstedt (M) utsågs till justerare

2.

Fastställande av föredragningslista

 Fastställd med tillägg av punkt 28.
3.

Komplettering av taxor och avgifter 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden

 Bifall till förslag.

4.

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 

 Bifall till förslag. 

Särskilt yttrande:(M), (L), (C) och (KD).

Särskilt yttrande (SD)

5.

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende och hemvård 2018 

Bifall till  reviderat förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande
(M), (L) (C),( KD) 

Särskilt yttrande: (SD)

6.

Avgiftstak för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2018

Bifall till reviderat förslag. 

7.

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern 

 Bifall till reviderat förslag.

Reservation till förmån för egna yrkanden: (C) och (KD) samt (SD)

8.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

 Bifall till förslag

9.

Uppföljning av program och planer 2017

Föredragande: Maria Ahrgren 

Bifall till förslag.

10.

Revidering av Arbetsmarknadspolitiskt program

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande (M), (L), (C), och (KD).

Reservation till förmån till eget yrkande (SD)

11.

Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan AB 2018-2020 

 Bifall till förslag.

12.

Deltagande vid Håll Sverige RentKonferens 2017

 Bifall till förslag.

13.

Deltagande vid Mälardalsrådets benchmarkingresa till Berlin 

 Bifall till förslag.

14.

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala

 Bifall till förslag.

15.

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C), (KD) 

16.

Ansökan om projektstöd för samordning och struktur för samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen i Uppsala kommun (LÖK)

Bifall till förslag. 

17.

Pilotprojektet 50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för egna yrkanden (M), (L), (C), (KD)

18.

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget förslag (C), (KD). 

19.

Yttrande över remiss om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39

 Bifall till förslag.
20.

Yttrande över förslag till ändring av reglemente och avtal avseende gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande (M), (L), (C), (KD) 

21.

Motion av Mia Nordström (C) om Grön skolgårdsplan 

Bifall till förslaget att besvara motionen.

Reservation till förmån för eget yrkande (M), (L), (C)

22.

 Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD) om utvecklingsmöjligheter för alla lärare 

Bifall till förslaget att besvara motionen.

Reservation till förmån för eget yrkande (M), (C) och (L).

Särskillt yttrande (C)

23.

Motion av Mia Nordström och Karin Ericsson (båda C) om att underlätta för fotgängare och cyklister 

Bifall till förslaget att besvara motionen.

Reservation till förmån för eget yrkande (C)

 
24.

Motion av Mohamad Hassan (L) om att iordningställa Ekebydalen

Bifall till förslaget att besvara motionen.

Reservation till förmån för eget yrkande (L)

25.

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att förhindra dubbel utbetalning av bidrag till nyanlända

Bifall till förslaget att avslå motionen. Reservation till förmån för egna yrkanden (M), (L), (KD) samt (C)
26. Anmälningsärenden perioden 12 oktober - 15 november  Bifall till förslag.
27. Delegationsbeslut perioden 12 oktober - 15 november  Bifall till förslag.
28. Återrapportering Trygghetsvakter, informationspunkt  Föredragande: Anders Fridborg