Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 14 juni 2017. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

 Fredrik Ahlstedt

2.

Fastställande av föredragningslista

 Fastställs
3.

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn 

 Bifall till förslag

Reservation till förmån för egna yrkanden (L), (KD) samt (SD)

4.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling 

Bifall till reviderat förslag. 

5. Riktlinje för medborgardialog

 Bifall till reviderat förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande (M), (L), (C), (KD)

6.

Uppdrag om en gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala Resecentrum, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen

Bifall till förslag

7.

Finansrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2017 

 Bifall till förslag

8.

Försöksperiod med kommunala trygghetsvakter 

 Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande (M), (L), (C), (KD) samt (SD)

9.

Yttrande över revisionsrapport om översiktlig granskning av långsiktig planering 

 Bifall till förslag
10.

Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens tillsyn över fristående förskolor 

 Bifall till förslag

11.

Yttrande över revisionsrapport om granskning av måluppföljning och måluppfyllelse 

 Bifall till förslag

12.

Yttrande över ansökan om bergtäkt Uppsala Almby 2:1 och 2:2. Mål nr M6219-16, Avdelning 4 

 Bifall till reviderat förslag

 

13.

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu SOU 2017:23 

 Bifall till förslag

14.

Yttrande över betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15 

  Bifall till förslag

15.

Yttrande över remiss om utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen i Uppsala och Östhammars kommuner 

 Bifall till förslag

16.

Motion av Anna Manell (L) om att lägga ut snubbelstenar till minne av förintelsens offer i Uppsala 

 Bifall till förslag

17.

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa 

Bifall till förslag (att besvara motionen)

Reservation till förmån för eget yrkande (C) 

18.

Delegationsbeslut 

 Bifall till beslut

19.

Anmälningsärenden