Kommunstyrelsen direkt

Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 13 juni 2018. Sammanträdet börjar 13.00.

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat protokoll.

Läs kallelse och handlingar

Nummer Ärende  
1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

Fredrik Ahlstedt  

2.

Fastställande av föredragningslista

 Fastställs, med tillägg av inledande informationspunkt om trygghetskameror i Uppsala city.
3. Remiss: Mål och budget 2019-2021 samt fastställande av skattesats för 2019 

Bifall till förslag. 

4. Åtgärdsvalstudie länsväg 282 sträckan Uppsala-Almunge 

Bifall till förslag (med redaktionell ändring i texten i bilagan).

Reservation till förmån för eget yrkande: (M), (L), (C) och (KD) samt (SD) 

5.

Avrapportering av samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling samt prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för egna yrkanden: (M), (L), (C), (KD), (SD) 

6. Lån till stiftelsen Jälla egenom för gödselbrunn 

Bifall till förslag.

Särskilt yttrande: (M), (L), (C), (KD). 

7.

Genomförandestrategi, fördjupad översiktsplan (FÖP) för Storvreta 

Bifall till reviderat förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: (KD). 

8.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Uppsala kommun och Barnombudet i Uppsala län 

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för egna yrkanden: (M), (L), (C), (KD), (SD) 

9.

Beslut angående ekonomiskt stöd till Rasbo i samverkan 2018 

Bifall till förslag. 

10.

Ekonomiskt stöd till Uppstart 2018 

Bifall till förslag.

Reservation till förmån för eget yrkande: (C) 

11. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Bifall till förslag. 

12.

Yttrande över remiss av delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) 

Bifall till förslag (med redaktionell textjustering).

Särskilt yttrande: (M) 

13.

Yttrande över remiss angående regional plan för grön infrastruktur i Uppsala län 

Bifall till förslag.

Särskilt yttrande: (M), (C) 

14.

Yttrande över remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 

Bifall till förslag. 

15.

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar 

Bifall till förslag. 

16. Yttrande till kommunrevisionen över granskning av upphandling och inköp 

Bifall till förslag.

Särskilt yttrande: (M), (L), (C), (KD). 

17. Yttrande över betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen 

 Bifall till förslag.

18. Yttrande över remiss av betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskydd vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering (SOU 2018:14) 

Bifall till förslag. 

19.

Övertagande av immateriella rättigheterna för Linnés plugghäst 

Bifall till förslag. 

20.

Delegationsbeslut 

Bifall till förslag.