Interpellation/fråga

Interpellation om Särskilda boenden för äldre från Stefan Hanna (-)