Interpellation/fråga

Interpellation om rödmarkeringar från Ingela Ekrelius (V)