Interpellation/fråga

Interpellation om investerarpolicy från Stefan Hanna (-)