Interpellation/fråga

Svar på interpellation om antagning till förskolan