Interpellation/fråga

Interpellation om lagerrutiner inom verksamheter från Diana Zadius (C)