Interpellation/fråga

Interpellation om ersättning för pedagogisk verksamhet från C Lagerqvist (M)