Interpellation/fråga

Interpellation om bristande dialog vid privatiseringar från Tobias Smedberg (V)