Interpellation/fråga

35. Svar på interpellation om lärares administration