Interpellation/fråga

32. Svar på interpellation om arbetet mot våld och förtryck i namn av heder