Interpellation/fråga

30. Svar på interpellation om resursbrist hotar byggande av fler LSS-bostäder