Interpellation/fråga

29. Svar på interpellation om industriellt byggande för pressade hyror