Interpellation/fråga

29. Interpellation om industriellt byggande för pressade hyror - M Björklund (V)