Interpellation/fråga

27. Interpellation om förskolan i Gåvsta från Roine Thunberg (M)