Interpellation/fråga

Interpellation av Tobias Smedberg (V) om brister i lokalförsörjningsarbetet