Interpellation/fråga

Interpellation av Madeleine Andersson (M) om isidrott i hela Uppsala kommun