Interpellation/fråga

40. Svar på interpellation från Lisen Burmeister (SD)