Interpellation/fråga

39. Svar på interpellation från Simon Alm (SD)