Interpellation/fråga

38. Svar på interpellation från Per-Olof Forsblom (V)