Interpellation/fråga

30. Interpellation om lärares administration från Christopher Lagerqvist (M)