Interpellation/fråga

28. Interpellation om agerande mot dålig luftkvalité Kungsgatan - T Smedberg (V)