Interpellation/fråga

24. Svar på interpellation om kösystem i förskola och skola