Interpellation/fråga

24. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kösystem i förskola och skola