Interpellation/fråga

22. Svar på interpellation om kartläggning av trångboddhet