Interpellation/fråga

22. Interpellation av Magne Björklund (V) om kartläggning av trångboddhet