Interpellation/fråga

20. Svar på interpellation om storlek på barngrupper