Interpellation/fråga

19. Svar på interpellation om ekologisk mat