Interpellation/fråga

18. Svar på interpellation om solenergi