Interpellation/fråga

16. Interpellation av Tobias Smedberg (V) om vinstjakt i äldreomsorgen