Interpellation/fråga

32. Svar på interpellation om barnens plats i en växande kommun