Interpellation/fråga

32. Interpellation om barnens plats i en växande kommun från HV Mörck (V)