Interpellation/fråga

31. Svar på interpellation från Tobias Smedberg (V)