Interpellation/fråga

30. Svar på interpellation om offentliga toaletter från Simon Pettersson (SD)